پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله16:12 - 1400/10/20

گزارش تصویری از برگزاری مراسم جمع آوری کمکهای مردمی پویشی برای آلام قلب های پاوه

گزارش تصویری از برگزاری مراسم جمع آوری کمکهای مردمی پویشی برای آلام قلب های پاوه و ترکیب هیئت موسسه جدید خیریه بیمارستان پاوه .

به گزارش هزارماسوله ،گزارش تصویری از برگزاری مراسم جمع آوری کمکهای مردمی پویشی برای آلام قلب های پاوه و ترکیب هیئت موسسه جدید خیریه بیمارستان پاوه .