نمایش 1 - 1 از 1
در حالی که چند روز از انتشار خبر حضور شهاب نادری و سخنان ایشان در پاوه می گذرد اما عضو شورای شهر پاوه خبر مربوط به خودش را تکذیب نکرد و هیچ واکنشی تاکنون نداشته است. 09/28/1396 - 00:18
اشتراک در نشست مردمی