نمایش 1 - 1 از 1
گفتگوی ویژه با مهندس برهان عبدی فعال شهری/ با توجه به موضوع حساس انتخابات و حواشی و موضوعات اتفاق افتاده گفتگوی ویزه ای داشتیم با مهندس برهان عبدی فعال اجتماعی ، شهری که مطالعه ان خالی از لطف نیست . 12/10/1394 - 11:41
اشتراک در عملکرد شهرداران