نمایش 1 - 1 از 1
خسروي خبر داد: رئیس اداره گاز شهرستان پاوه گفت: به دلیل وضعیت نامساعد جوی وسرمای شدید، در مناطقی از نقاط شهر پاوه از بامداد امروز گاز شهري قطع شد. 09/16/1394 - 10:27
اشتراک در قطعي گاز در پاوه