پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله19:34 - 1401/03/05

ایجاد بستر مناسب تعامل و رایزنی با نخبگان منطقه در جهت حل مشکلات و معضلات شهری

نایب ریس شورای شهر، پاوه گفت: بستر مناسب تعامل و رایزنی با نخبگان منطقه در جهت حل مشکلات و معضلات شهری ایجاد شده است.

به گزارش هزارماسوله ،سید آزاد حسینی نایب ریس شورای شهر، پاوه در نشست‌های شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با صاحبنظران و نخبگان منطقه به منظور تبادل نظر در راستای ایجاد بستر مناسب جهت حل مشکلات و معضلات شهری گفت،شورای شهر پاوه علاوه بر وظایف تعریف شده،با ارائه ایدەی تعامل نخبگان با مدیران شهری وبکارگیری نظرات متخصصین گامی درست در حل مشکلات و گرەهای شهری برداشتە است.

 

عضو شورای شهر ‌پاوە با بیان این دیدگاە کە استفادە درست از نظرات نخبەهای شهر می‌تواند یکی از راەهای درست جهت کمک بە توسعەی پایدار شهری باشد،و نیز ازطرفی برگزاری این دیدارها سرآغاز تشکیل اتاق‌ فکربرای هم‌افزایی و مشورت با مدیران شهری شود،تا در برنامەهای کلان راه‌کارهای مناسب و علمی اتخاذ گردد.

وی گفت: همچین در ادامەی این فعالیت‌‌ها مدیران میتوانند با فرهیختگان بومی تعاملی علمی داشتە باشند و از دست‌آوردهای جدید در  در توسعە و آبادانی شهر بهرە گیرند.

 

وی افزود:  اعضای شورای شهرخواهان ارتباط وایجاد پل ارتباطی مناسب با فرهیختگان و متخصصین مختلف منطقە هستند کە با جلسات استماع نظرات علمی آنان از این سرمایەهای انسانی برای حل بسیاری ازمشکلات و معضلات شهری استفادە گردد.ادامه این جلسات می‌تواند هم برای توسعە شهری و هم برای مدیران بەعنوان یک فرصت نگریستە شود.