پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله23:03 - 1400/03/19
ڕسوایی تازەو وەڵاتو کانادای

ئێستەیەو ئەوەمەنەو جەسەو 215 زاوڕۆی بومی کانادای جە دلێو مەدرەسێوەنە

کاربەدەسێو ئیاڵەتو"بریتیش کولومبیا"و کانادای ڕۆ جمعەی ویەردە هەواڵشا دا که ئەوەمەنەو جەسەو 215 زاوڕوی چاڵ کریای کە فرێشان یەرەساڵێ بیەنێ،جە مەدرەسەو شەوانەڕویی"Kamloops"جە پانیشتو(جنوب) ئی ئیاڵەتیە ئێزاینێوە.

به گزارش هزارماسوله ،چی بارەو جە پایگاو هەوال کیانوCNNی پیجۆرە ئامەن:کەیخا و گەورەو هۆزو"TKemlups te Secwepem c"ی،ئینەشە دوپێک کەردەن و واتەنش:ئی گۆڕستانە بە کومەکو ڕادارێ کەوتەن بەرۆ.

 ئی ئاموزشگای وەختو وێشەنە یۆ جە گەورەتەرین ئاموزشگای وەڵاتو کانادای بیەن کە جە کۆتایی سەدەو 19ی یانی تا ساڵەو 1970ی عیسایی و جە لاو کلیساو کاتولیکی فەعالیەتێش بیەن کە چی ماوەنە و ساڵەو 1960ی دریان بە دەوڵەتو فیدراڵی کە ئننەشە نەخاینا و ساڵەو 1970ی جە کار و هەرمانێ کەوت و هۆرپێچیا و بەرەشان بینا و ئیسەتێ بیەن بە موزە و بنکەو هەرمانێ کۆمەڵگای. 

جاستین ترودۆ سەروەزیرو کانادای واتش: بەڕاسی ئینە دەردەی گرانە و موسیبەتێ گەورەن. چاعانەنە سیاسەتی کاری ئی مەدرەسە و فرەو ئا مەدرەسانە،گێرتەی و جەزبو زاوڕوڵێ بومی و ئەسیلو کانادای بە مەبەستو دورکەردەیشان جە یانە و فەرهەنگ و باوان و قەدەخەو قسەکەردەی بە زوانی ئەدایی بیەن و ناسەنشان هیچ زاوڕۆیە ویرو ویەردەی تاریخی و شناسی و هویەتی وێش بکەرۆ و تا ئا یاگێ تاوانشان فیرو جورێ فەرهەنگی تایبەشان کەردێنێ و پیجۆرە ئایین و فەرهەنگو بنەڕەتی و ئەسیلو مەردمو بومی ئی وەڵاتیشانە تێک دان و جەبەینشان بەردەن وجە گوزارشتو ساڵەو 2017وکومیسیونو"حەقیقەت و ئاشتی"کانادایچ ئی بابەتە ئامەن و سەلمیان و نویسیان کە بنبڕکەردەی و تاونای زوانی ئەدایی و ئاسیمیلەی،جە ڕیشەیی تەرین هەرمانێ ئاموزشی و فێرگەیی ئی مەدرەسانە بیەن.

 تا ئیسەتێ زانیاری و هاگایی فرەتەر جە بارەو هۆکار و چەنی بیەی مەرگو دڵتەزین و سەختو ئی زاوڕوڵانە نەکەوتەن بەرۆ و پزشک قانونی کانادای خەریکو بەڕەسی و تاوتوکاری فرەتەریەن. چنها ساڵێ چیوەڵیچ گوزارشتێ جەبارەو ئازار و ئەزیەتی سکسی و ڕۆحی و تاخایەتێ مەرگو زاوڕۆڵان چی فێرگانە پەخش و وڵاو بیەبێ. ئی مەدرەسێ چیرو چەمداری و فەرمانو کلیساو کاتولیکو کانادای بیەنێ.