پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله17:54 - 1400/02/09

"محەمەد سدێق بەهەشتی زادە" به ڕەحمەتوو خود٘ای گەورەی لوا

داخەی گرانەما هەواڵما لا یاوا برای ئازیز‌ و وەشەویسما کاک "محەمەد سدێق بەهەشتی زادە" خەڵکوو دەگاو نۆسمەی بە ڕەحمەتوو خود٘ای گەورەی لوا و داخەی گەورێش نیا سەروو دڵوو گرد٘یماوە.

به گزارش هزارماسوله ،"انا لله و انا الیه راجعون"

 

بێ شک گرد٘یما مڵکوو وێشەنمێ و پەی لاو وێش گێڵمێوە.

 

دەسێ ملا و دەسکارێ مەناوە!

 

داخەی گرانەما هەواڵما لا یاوا برای ئازیز‌ و وەشەویسما کاک "محەمەد سدێق بەهەشتی زادە" خەڵکوو دەگاو نۆسمەی بە ڕەحمەتوو خود٘ای گەورەی لوا و داخەی گەورێش نیا سەروو دڵوو گرد٘یماوە.

 

بێ زەند٘ دلێ خەڵکوو دەگاو هانەگەرمڵەی و دەگایەکاو دەور و بەرینە هەر وەخت نامێ ئاوەد٘انی و ئاوەد٘ان کەرد٘ەی گنۆ گۆش، بە تایبە شۆنەو تەمامیای جەنگوو ئێران و ئێراقیرە، نامێ کاک "محەمەد سدێق بەهەشتی زادەی" دلێ دڵانە زیند٘ێ بۆوە و ئی شەخسە مەبارەکە و هەرمانە ئینسانیەکێش گناوە ویر.

ئاغەی بەهەشتی زادە چەپەوانەو فرەو خەڵکوو ئارۆی کە تەنیا قازانجی شەخسی وێشا وینا وەرەنە و دەربەسێ فرەو چێوا نیەنێ، ئینسانێ گەورە و کەم تەماح بێ و بە هەرمانە عال و خەیروازەکاش کە فرەو وەختی جە کیسەو وێش مایێ نیێ، پێسە کێشتەی جوا پەی باخەکاو هانەگەرمڵەی و ئاوەد٘ان کەرد٘ەی مەکتەبوو هانەگەرمڵەی، یاگە دەسش جە ئاوەد٘انی دووبارەو دەگاو هانەگەرمڵەینە دیارا و وێش پەی هەمیشەی دلێ دڵوو خەڵکینە یاگێ کەرد٘ۆ و شۆنەو زیاتەر جە ویس ساڵارە ئیسەیچ نامێش بە خاسە دلێ خەڵکینە مەنێنە و مەنۆوە.

 

جا هەر پی بۆنەوە خەڵکوو دەگاو هانەگەرمڵەی بە عام و تێکڕا، وێش بە ئازیەتبار و شەریکە خەموو ئی مسیبەتە گەورەیە مزانۆ و جە خود٘ای ساحیب ڕەحمی و ساحیب کەرەمی داواکاریشا ئانەن ڕۆحوو ئی ئازیزیە بە بەهەشتەی بەرینی شاد٘ کەرۆ و عەمری درێژ و عاقیبەت خەیریش پەی یانەیا و کەس و کاریش ئاستە بۆ جیا.