پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله22:23 - 1393/01/12
ملا اميد ولي:

بايد در برابر زورگویی هايي که قطعنامه هاي غیر رسمی عليه ايران صادر می كنند، ایستادگی کنیم

امام جمعه دهستان شمشير: باید بر پایه دستورات رهبر معظم انقلاب، اقتصاد مقاومتی را با اراده مردم سازماندهی و تقویت کنیم تا در برابر این زورگویی ها که در قالب قطعنامه هايی غیر رسمی صادر می شود، ایستادگی کنیم.

امام جمعه دهستان شمشير در گفتگويي با خبرنگارهزارماسولهصدور پيش نويس قطعنامه عليه ايران را فاقد اعتبار دانست و گفت:اين پيش نويس قطعنامه اتحاديه اروپا كه در آن ادعا كرده «انتخابات ریاست جمهوری ایران بر اساس استاندارهای دموکراتیک مدنظراتحادیهاروپا برگزار نشده است» فاقد اعتبار و به هيچ وجه رسميت ندارد.

ملا اميد ولي افزود:حضور 80 درصدي مردم در انتخابات سال گذشته گواه روشني از مشاركت اين مردم است.

وي گفت: حضور 80 درصد مردم در انتخابات رياست جمهوري در مقابل حضور 12 درصدي انتخابات فرانسه قبال قياس نيست.

ملا اميد ولي ادامه داد: اروپایی هاحق دخالت در كشورهاي اسلامي را ندارند واختیاری هم ندارند تا برای سایر ملل قطعنامه صادر کنند.

وي افزود: باید بر پایه دستورات رهبر معظم انقلاب، اقتصاد مقاومتی را با اراده مردم سازماندهی و تقویت کنیم تا در برابر این زورگویی هاکه در قالب قطعنامه هایي غیر رسمی صادر می شود، ایستادگی کنیم.


وي گفت: نكته ديگري كه در اين قطعنامه آمده، ادعا كرده «وضعیت حقوق بشر در ایران هنوز تحت نقض سیستماتیکمداوم حقوقاساسی است» اين در حالي است انتخابات رياست جمهوري به عنوان تبلوري از تحقق مردم سالاري با ارزش هاي ديني و در راستاي ارتقاء و حمايت از حقوق بشر بود.

لازم به ذکر است، در پیش نویس قطعنامه یاد شده موضوعات مختلفی نظیر مسئلههسته‌ای ایران، روابط ایران و اتحادیه اروپا، موضوعات منطقه‌ای و حقوق بشر نیز گنجانده شده است.

اتحادیه اروپایک اتحادیه اقتصادی-سیاسی است که از 28 کشوراروپاييتشکیل شده‌ است.