آخرین اخبار

4. آبان 1399 - 19:58   |   کد مطلب: 298863
فقط کافیست تا بدانی کی هستی، برای چە آمدەای، و بە کجا خواهی رفت، امید بە روزیست، کە با نگرش مثبت در رفتارمان، روزگار و زندگی خوشایندی را فراهم آوریم، لازم است بار دیگر ذکر نمایم، کە این نشانەهای ویران کنندە، نشانەهایی از آخرالزمان است،

به گزارش هزار ماسوله، 

 

در هر وقت از شبانەروز کە بەفکر
فرو میروم، بە خود میگویم آخرت و
نشانەهایی کە ازش تعریف شدەاست،
روزگار امروز ما را  گفتەاند، روزگاری
 کە نمیدانم چگونە توصیفش کنم،

خیلیها میگفتند چطور میشود فرعونی
بوسیلەی پشەای از بین برود، اما دراین
مدت کە ویروسی بنام کوئید 19 قد علم
کردەاست، بخوبی حس میشود کە حتی
کسانی هم کە از آیین پیروی نمیکنند،
بر اساس دادەهای دینی این مقولە را پذیرفتەاند، پشە دیدە میشد، ولی
ویروس کرونا دیدنی هم نیست، اما
شیرازەی زندگی مردم سراسر جهان را
ازهم پاشیدە است، در جامعەی اسلامی
صلەی رحم را نابودکردەاست، ودر جوامع
غیراسلامی، جدایی را بیشتر کردەاست،
توجە کنید، اگر کسی ازما عزیزترینش را
براثرکرونا از دست بدهد، حتی نمیتواند
لمسش کند، بلکە از فاصلە دور نگاهش
میکند، نمیتواند دفنش کند، تنهابە تماشا
مینشیند، تا ببیندکجاو چگونە اورا دفن میکنند، دیدو بازدیدها یا بکلی نماندە
است، یا اینکە بسیار بیرنگ شدەاست،
از مراسمات شادی و ترحیم چیزی باقی
نماندەاست، پدرو مادر، ازدست دادن و
بوسیدن عزیزانشان خودداری میکنند،
میترسند کە مبادا عامل انتقال ویروس
گردند، مسافرتها هم رنگ و بویی ندارند،
هرمیوەای را چندبارمیشویی، ولی بازهم
با احتیاط وترس آنرا مصرف میکنی،
اضطراب ونگرانی بیشتر شدەاست،
آنقدر در منزل نشستەای کە اعصابت
خط خطی شدە است، سرگرمی اکثر
مردم یک گوشی همراە است، کەاستفادە
بیشتر ازآن، کم بینایی یا درد گردن را
بهمراە دارد، و یا اینکە جوانمان را بە
بیراهەمیکشاند، با این همە دردبی درمان،
گرانی را بهش اضافە کنید، آیامیشود
گفت زندگی میکنیم، یا اینکە نخیر تنها
یک مردەی متحرک هستیم، آیا تا بحال
از خود پرسیدەایم، کە چرا روزگارمان
اینگونە شدەاست، خداوند درکتاب خود
 میفرمایند:
ای محمد (ص) هرچە بدی بەشما میرسد
بە سبب کارهاییست کە خودتان انجام
میدهید، وهرآنچە شادی ونیکوست، از
جانب پروردگارتان است،

ما انسانها لقب اشرف مخلوقات را دارا
هستیم، ولی اگر بخوبی رفتارمان را
نظارەگر باشیم، میبینیم کە عامل نابودی
کرەی زمین همین اشرف مخلوقات است،
ما انسانها حتی زندگی دیگر موجودات
زندە را هم مختل کردەایم، جنگ بەراە میندازیم، فساد اجتماعی و اقتصادی
بەبار میاوریم، حقوق همدیگر را پایمال
میکنیم، از حریم انسانی تجاوز میکنیم،
وبکلی بە همدیگر رحم نمیکنیم، فقط
بفکر زندگی خود هستیم، وبرای این
منظور برادران وخواهران خودرا زیر
پاهایمان لە میکنیم، دیگر بماند مسایل
جنسی، کە درکشورهای فرنگی در ظاهر،
ودر کشورهای خاورمیانە هم در باطن
از حد معقول گذشتە است، آیا با همەاین تواصیف، میشود فرمودەی خداوند را
نادیدە گرفت، آیا وقت آن نرسیدە است،
کە کمی بیشتر بەخود آییم، و در رفتار و
کردارمان تغییراتی انجام دهیم، کە
رضایت خداوند و قانون انسانیت را در
برگیرد، آیا نمیشود ازتکبر وخودپرستی
دوری کنیم، وهمنوعانمان را بمانند خود
بنگریم، آیا نمیشود کە صلح و آشتی
را، دربرنامەی زندگیمان قرار دهیم، واز
نفرت وخشونت نسبت بە همدیگر دست
برداریم، خیلی سخت نیست، فقط
کافیست تا بدانی کی هستی، برای چە
آمدەای، و بە کجا خواهی رفت، امید
بە روزیست، کە با نگرش مثبت در
رفتارمان، روزگار و زندگی خوشایندی
را فراهم آوریم، لازم است بار دیگر ذکر
نمایم، کە این نشانەهای ویران کنندە، نشانەهایی از آخرالزمان است،

جمال مرادی  ـــ  پاوە
سوم آبانماە سال نودو نە شمسی

دیدگاه شما