آخرین اخبار

23. تير 1399 - 23:25   |   کد مطلب: 298616
بیشتر از هفتاد درصد خانوادەهای ما،قدرت خریدن بیست گرم طلا را ندارند،بیایید همه باهم، بە خاطر رضای خداوند رسومهای غلط را کنار بگذاریم، نگوییم وقتی طرف زرو زیور ندارد، حق هم ندارد زن بگیرد، نگوییم بیخود کردەاست بەخواستگاری دخترمان آمدەاست

به گزارش هزار ماسوله، 

                       
درخـواسـت مـحـتـرمـانــەاز هـمـوطـنـان     فـهـیـم وگـرامـی، بخـصـوص پـدران و
  مـادرانـم، در مـنـاطـق کـردنـشـیـن،

 سلام خداوند برپدران و مادران ارجمند،
 همانطور کە مستحضر هستید، اینروزها
 وضعیت معیشتی و گرانی بازار، باضافە
 بیکاری ونبود شغلی مناسب، امنیت
 خانوادەها، بویژە جوانان مارا، مختل
 کردەاست، هدف بندە، ازنگارش این متن
 آن است، کە چگونە باوضعیت موجود،
 جوانانمان را از گمراهی وانحراف دور
 نگهداریم،

سروران گرامی، بسیاری از دختران و
 پسران ما، درسنی هستندکە باید امر
خداوند، یعنی عمل ازدواج را بجا آورند،
لذا درخواست بندە وخواهش‌ عاجزانەی
من ازشما بزرگواران این است کە، اگر
چنانچە پسری بهمراە خانوادەاش، بعنوان
خواستگار، بە خدمتتان آمد، درصورتیکە
مشخص شد ازاخلاق وایمان برخوردار
است، واینکەدختر وپسر همدیگر را
 دوست دارند، بدون جهت دست رد بە
 سینەاش نزنید، چونکە همانطور کە
 پیامبرگرامی ما (ص) فرمودەاند، درامر
خیر باید معیار اخلاق وایمان فرد را،
 برعواملی از جملە مقام ثروت وقدرت
 برتری‌ داد، زیرا نیازجوانان ما، تنها در
 عوامل نامبردە، خلاصە نمیشود، پس
 ضروریست کە دراین اوضاع واحوال،
بە آنچەکە از نابودی وگمراهی جوانانمان
جلوگیری میکند، اهمیت بیشتری بدهیم،
                 
یکبار دیگر، بعنوان کوچک همەی پدران
ومادران گرامی، یاد آوری  میکنم، کە
بیشتر از هفتاد درصد خانوادەهای ما،
قدرت خریدن بیست گرم طلا را ندارند،
بیایید همه باهم، بە خاطر رضای خداوند
رسومهای غلط را کنار بگذاریم، نگوییم
وقتی طرف زرو زیور ندارد، حق هم
ندارد زن بگیرد، نگوییم بیخود کردەاست
بەخواستگاری دخترمان آمدەاست، نخیر،
نیاز پسرانمان بە ازدواج، نیاز دخترانمان
هم هست، بیایید تا ما پدران ومادران،
با کمک الهی، دستهایشـان را در دست
همدیگر قرار دهیم، تا هم خود از دغدغە
فکری رهایی یابیم، وهم اینکە امر نیک
 خداوند ورسول گرامیش را، بجا آوردە
باشیم، بیایید تا خود را امتحان کنیم،
و ببینیم آیا از امتحان، باسربلندی قبول
میشویم یا خیر، بیاییدچشم همچشمی
را کنار بگذاریم، و بە خاطر آبروی خود
و بچەهایمان هم کە شدە، بە کتاب خدا
روی بیاوریم، کەمیفرماید:
روزی انسانها را خداوند تعین کردەاست،
وبنا بر مصلحت خود، میداند کە بەچە
کسی چقدر بدهد، سورە شورا آیە 27 ،

در پایان، ضمن احترام فراوان بە تمامی
بزرگواران، از اینکە بی تعارف حرف دلم
را بیان کردم، عذرخواهی میکنم، و قلبآ
 امیدوارم، درخواستم شوکی باشد در
 جهت بیداری دربرابر خیالپردازیها، و
رۇیاهای بە انجام نرسیدەهایمان، در
سراسر زندگی پرفرازو نشیب دنیا.
                              
کـوچـک تـمـامـی خـوانـنـدگـان گـرامی
 جــمـال مــرادی ــــ مـعـلـم بـازنـشـسـتـە
  پـــاوە ـــــ    99/4/17 خورشیدی

دیدگاه شما