آخرین اخبار

24. دى 1396 - 8:47   |   کد مطلب: 297076
یادداشت/فردین رحیمی
ما و محیط
دردانش روانشناسی محیطی نگرش های گوناگونی نسبت به انسان وجود دارد چون انسان بعنوان موجودی پیچیده ودرحال تغییردرتناسبات مختلفی بامحیط قرارمیگیرد...

به گزارش هزار ماسوله، اگرچه بیشترمامحیط راتقریبابه یک شکل حس میکنیم امابرداشت وادراکمان ازمحیط وبه خصوص محیط مصنوع هماننداثرات انگشتمان متفاوت است .ازاین روهمان طورکه همه مابه یک اندازه محیط لذت نمی بریم .به یک اندازه ازآن بیزارنیستیم .به خصوص دانش وآگاهی نقش کلیدی درتغییرات ادارکی ماازمحیط اطرافمان دارند وبه قول حافظ ((به قدر دانش خودهرکسی کندادراک ))

ما انسانها هرکدام ویژگی های روانی .جسمانی .فرهنگی .شخصیتی واجتماعی خود داریم اماهنوز مانندمظروفی که شکل ظرفش رامیگیرد تحت تاثیربسیارزیادمحیط زنذگیمان نیزهستیم .درواقع محیط ظرف واحساسات ورفتارمامظروف است .جالب است که ما به عنوان انسان درعین حال خودمان مشغول ساختن ظرف رفتارهایمان نیز هستیم جمله معروفی ازوینستون چرچیل نقل میشود که گفته :ماساختمانهارامیسازیم وساختمانهامارا .شاید این جمله به راحتی تاثیرمتقابل میان ماومحیط زنذگیمان رابیان کند.به سبب همین رابطه متقابل است که سالهاست پژوهشگران و روانشناسی محیطی دنبال روشهایی هستند که با آن بتوان حداکثرتناسب رابین محیط وانسان ایجادکرد.

محیط :مفهموم محیط پیچیده است که معانی وابعاد گوناگونی ازقبیل دادهای فضایی وجنبه های اجتماعی "فرهنگی "معماری "نمادی "جغرافیایی "تاریخی وزیستی دارد .درقرن 16میلادی تعریف جدیدی ازواژه ی محیط متداول شد که به معنی مجموعه ایی ازچیزهای طبیعی ومصنوعی بود که وضعیت زنذگی انسان وبه ویژه همه ارگانیزمهای زنده رامشخص می کرد .مولفه های محیط شامل " محیط طبیعی "1.عناصرتغییرنیافته محیطی بدون دخالت انسان باوجود آب .هوا.آتش. پوشش گیاهی شکل زمین و...2.عناصرتغییریافته انسان آه یا ناآگاهانه درمحیط مداخله می کند ."محیط مصنوع ":هرآنچه که انسان تولیدطراحی کرده است .شامل محیط مصنوع .لباس .ماشین آلات .انواع کالا.ساختمان .شهرو..."محیط انسانی " محیط شخصی .محیط اجتماعی .محیط فرهنگی

انسان :دردانش روانشناسی محیطی نگرش های گوناگونی نسبت به انسان وجود دارد چون انسان بعنوان موجودی پیچیده ودرحال تغییردرتناسبات مختلفی بامحیط قرارمیگیرد.هریک محققان نیزبرای معرفی این نگرش های گوناگون دسته بندی های متفاوتی مطرح کرده اند .به طورکلی نگرش های انسان درمورد رابطه انسان ومحیط در روانشناسی محیطی درشش نگاه مشخص بازشناسی کرد. 1."نگرش شناخت شناسی ":شناخت نتیجه ارتباط ارگانیسم با محیط است .شناخت فرآیندی است که طی آن انسان فکرمیکند وتصمیم میگیرد ومی آموزد 2.نگرش عصب شناختی :اعمال مابا رشته های عصبی ومسائل ژنتیکی مرتبط است مثلا استرس مثل سروصدا .ضربان قلب .3."نگرش روان شناختی" :واکنش ها.ادارک .شناخت وانگیزه ی انسان درمحیط قابل بررسی است "4.نگرش رفتارشناسی" :رفتارانسان مستقیمابا آنچه درگذشته آموخته مرتبط است 5."نگرش پدیدارشناختی ":رفتارانسانهادربرابرعوامل مشابه متفاوت 6."نگرش جامعه شناختی"بررسی تاثیردوسویه افرادوجوامع را درنگرش صورت می گیرد.رابطه محیط وانسان درچارچوب نظام بوم شناختی بررسی میشود 6"رابطه انسان ومحیط "درعلم روانشناسی محیطی نگرش های گوناگونی وجود دارد

وحال با تمامی اینها چندسوال ازشواری شهرهاومسئولین شهری وشهروندان .

مابرای طرحهای پیرامونی شهربا چه دیدی وچه سازکاری جلو رفته ایم؟

 آیا برنامه وطرحهای شهری باشرایط ومحیطی وروان شناسی منطقه وشهروندان انجام می گیردو توجه شده است ؟

. آیا هنوز باید بعدازاین سالهاهزینه های سنگینی که به شهر واردشده وهرروز فقط طرحهای تکراری تغییرمعماری میدانهاوفلکه ها را ببینیم که حتی کارشناسی نیز عمل نمی شود ببینیم .وهدف انجام یک طرح باشد؟ .

چرا اعضای شواری شهرهای اورامانات از کارشناسان نخبه شهربرای انتخاب شهرداراستفاده نکردند  فقط درحد جابه جایی شهرداران صورت گرفت؟

.چرا شرایط شهر تغییر انچنانی نکرده وباز طرحهای تکراری وفقط لکه گیری معابروجاده های  داخل شهرانجام گرفته است؟

 در چالش انتخاب شهرداران واعضای شواری های شهربازشرایط سیاسی حاکم شد.واین بزرگترین ضربه را درآینده  به شهرها خواهد زد. انتظار میرفت برای انتخاب شهرداربجزفراخوان از متخصصین شهری هم دعوت میشدولی متاسفانه این اتفاق نیز صورت نگرفت.

چرا شورای شهر باید کمسیونهای تخصصی تشکیل می دادولی اقدامی صورت نگرفته ؟

چرا  اعضای شورای شهر وشهرداران بایدبرنامه های خودرا برای شهروندان رسانه ای میکردندصورت نگرفت

قابل توجه اعضای شواری شهروشهرداران محترم هنوزمردم انتظار تغییرات ورفع مشکلات میباشندوازحاشیه سازی وسیاسی کاری به دور باشند.مردم اورامانات بقول رهبرمعظم انقلاب مردمی دینداروپایبندبه مبانی شریعت همرا با آگاهی روشنفکری هستند.باتوجه به اینکه انتخابات تمام شده وشهرداران نیزانتخاب شدندولی

هنوز معضل ترافیک درجای خود مسکوت مانده

مبلمان شهری به دست فراموشی سپرده شده

تغییری درپیاده روهای داخل شهروامکان تفریحی صورت نگرفته

معماری شهری وساخت سازهایی غیرکارشناسی که نمای شهر را دچارآسیب  کرده است

درطرحهای اماکان تفریحی وتوریستی  هنوزکاری بخصوصی انجام نگردیده

ستادبحران درهنگام بلایی طبیعی نتوانسته خوب اقدام کند

تمامی این مشکلات باشناخت کامل ازمشکلات شهرو مشارکت مردم وفرهنگ سازی جامعه می توان حل شود واز این رو شواری شهر مسئولین وروانشناسان  وانجمن فعال فرهنگی  وسمن های مردم نهاد وبخصوص آموزش وپرورش نقش بسازیی دارند

یک شهرخوب را شهروندان باهمکاری وهمدلی میسازند ومسئولین نیز باید اول به فکرشرایط محیطی وروانشناسی محیطی بیشترتوجه کنندوبرنامه ریزی نمایند

اطلاعاتی ازمتن ازکتاب استادم جناب آقای دکتربندرآبادگرفته شده است

فردین رحیمی کارشناس ارشد شهرسازی

دیدگاه شما