آخرین اخبار

6. مهر 1396 - 16:28   |   کد مطلب: 296658
يادداشت/عين الدين رحيمي؛
سرعت گیر های انبوه درسطح شهرپاوه
انتظارمی رفت با تقبل زحماتی که شهرداری محترم درامرآسفالت خیابانها انجام دادندبهتربودازاین سرعت گیرهای استانداردباحفظ فواصل مکفی استفاده میشد .

به گزارش هزار ماسوله، خوشبختانه باپیگیری مجدانه مدیران شهری اعم از شهردار  واعضای محترم شورای اسلامی دوره قبلی وکنون تاحدودی چهره شهربا آسفالت کامل خیابانها وساماندهی میدان مولوی ودیگرپروژه ها  کارنامه قابل قبولی به شهروندان ارائه دادندهرچنددراین راستا وضعیت رفاهی وست بازی مستهلک کودکانه پارک شهیدکاظمی-عدم ساماندهی پارکینگ میدان مولوی-ترافیک متراکم-نصب سرعت گیرهای غیرکارشناسی وسایرفاکتورهای دیگر حال ووضعیت مناسبی ندارند.

 

 برخودلازم دانستم اندکی حول موضوع نصب سرعت گیرهای غیرکارشناسی که ازلحظه ورودبه شهرتاگذردرخیابانهای آن چشم انداززیبای شهررااندکی زشت کرده بتفصیل خدمت عزیزان توضیحاتی ارائه دهم ،

 

امروزه مدیران شهری دراکثرشهرها ازسرعت گیرهای پلاستیکی مهتابی  به جهت عمر نسبتا طولانی ،عدم مزاحمت برای رانندگان خودروها ونمایان چهره زیبا به عابران استفاده می کنند لیکن انتظارمی رفت با تقبل زحماتی که شهرداری محترم درامرآسفالت خیابانها انجام دادندبهتربودازاین سرعت گیرهای استانداردباحفظ فواصل مکفی استفاده میشد که هم درزیباترشدن فضای شهر موثربود ودیگری باعث کمترشدن سوانح تصادف که اکثررانندگان خودروها بانزدیک شدن به آن اقدام به ترمزناگهانی وبعضاایست عدم حرکت خودرو نموده وخطربرخوردخودروهای عقب بیشترمیگردد که امیدواریم شهرداری واعضای محترم شورای اسلامی  بابررسی این امرهمچنان درتوسعه وارائه خدمات بیشتربه شهروندان قدرشناس پاوه نام نیکی ازخودبجابگذارند کما اینکه تاکنون انتظارات راتاحدودی برآورده ودراین جا لازم میدانم ازهمه پرسنل خدوم وزحمتکش آن تشکروقدردانی نمایم انشاءالله درآتیه این پروسه مثبت همچنان ادامه پیداکند.

 

عین الدین رحیمی دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری

دیدگاه شما