سید احسن احمدی:

پسر و دختر معلول شما حق ازدواج و عاشق شدن دارید

کد خبر: 32231|00:17 - 1392/04/18
نسخه چاپی
پسر و دختر معلول شما حق ازدواج و عاشق شدن دارید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هزار ماسوله: این دل نوشته از آقای احسن احمدی معلول خانقاهی است که  با انشا ی و تایپ خود ایشان بدون ویرایش منتشر شده که بسیار زیبا و جالب به مقوله ی عشق و ازدواج پرداخته است
 
نمیدونم چرا ولی به ذهنم رسیدباپدرومادرا حرف بزنم پدر و مادرایی که فرزندمعلول دارن وقتی می بینی این پدرومادرباتمام وجودبرای موفقیت فرزندمعلولشون تلاش می کنن باخودت میگی خوش به حالشون بااین کاربهشت جایگاهشون هست.امااین پدرومادرابعضی جاهاهم کوتاهی می کنن مثلاجاهای مثل ازدواج فرزندمعلولشون مثلامن بارهاشاهدبودم خانواده ای فرزندمعلول داشتن باتمام وجودبراش تلاش کردن بردنش مهمونی هاباوجوده پله هاومشکلات.یاتوی مواردی مثل لوازم موردنیازش کمکش کردن اماباوراینکه فرزندمعلولشون حق ازدواج داره رودروجوداین پدرومادراحساس نمی کنی چراواقعا؟چون پسرشون معلول هست؟یادخترشون معلول هست؟مگه آدم معلول حق ازدواج نداره؟حق زندگی نداره؟من بارهاشاهده این موضوع بودم مثلادریک خانواده که شش فرزنددارن ویکی ازآنهامعلول هستش ومثلاهم سه یاچهارفرزندخانواده ازدواج کردن ومونده فرزندمعلول ومثلایکی دیگه ازفرزندای خانواده وقتی بحث ازدواج فرزندشون شده گفتن ماخداروشکرچهارتاشون وسروسامون دادیم یکیشون هم مونده اونم خدابزرگه!حالامیخوام به این دسته ازپدرومادرهابگم بااین حرفتون یعنی پسریادخترمعلول شماحق ازدواج نداره؟حق زندگی مشترک نداره؟واقعااین افکاره غلط ازکجاسرچشمه می گیره؟کی مقصرش هست؟جامعه وبهزیستی ورسانه هاچرابیشتردرامرمقدس ازدواج برای معلولین قدم برنمیدارن تافرهنگ سازی بشه تامادراوپدرای که چنین افکاری دارن به خودبیان وبفهمندفرزندمعلولشون هم حق زندگی داره حق زندگی مشترک داره.حالایک حرفی هم بااین دسته ازپدرومادرابزنم پدرمن مادرمن چرافرزندت ودسته کم می گیری؟چرابااین حرفتون حق انتخاب وازدواج وازش می گیرین؟تاحالابه خودتون گفتین شایدروزی پسرمعلول یادختره معلول شماعاشق بشه؟تاحالابهش فکرکردید؟میدونیداگه چنین روزی پیش بیادکه قطعاهم پیش میادچون عشق برای هرکسی اتفاق میوفته وعشق معلول وسالم نمی شناسه پسرشمایادخترشمابه خودش جرئت نمیده بیان کنه که به کسی علاقه داره چون وقتی می بینه شماخیلی راحت حق ازدواج وازش گرفتین.فکرکردین ممکن هست وقتی پسرتون یادخترتون برای کسی که عاشقش شده وامکان داره طرف مقابلش هم نوع خودش باشه واون هم معلولیت داشته باشه توضیح چنین شرایطی روبده باچه مشکلاتی وچه جوابی ازطرف عشقش که هم نوع خودش هست روبه روخواهدشد؟نمیدونید؟خب گوش کنیدتابراتون بگم ممکن هست عشقش بهش بگه خانواده من باوجودمعلولیتم اصلاباازدواجم مخالفت ندارن واگرکسی باشه که هم نوع خودم باشه وشرایط هم رودرک کنیم ازخداشون هم هست حالاپدرمن مادرمن فرزندمعلول شماچه کنه؟چه جوابی به عشقش بده به کسی که دوسش داره ودلش میخوادکناره هم باشن بگه پدرومادرمن حق ازدواج وبه فرزندشون نمیدن!تاحالانشستیدببینیدپسره معلولتون یادختره معلولتون چندباراین اتفاق براش تکرارشده وبه خاطره تفکوره اشتباه شماازعاشق شدن فقط یک چیزتوذهنش مونده میدونیداون چیزچیه؟اینکه شاهده بارهاازدواج کردن عشقش باکسی دیگه شده وفرزنده شماشایداین موضوع انقدربراش اتفاق افتاده باشه دیگه ازعشق توی ذهنش یک هیولاساخته باشه وهربارازاین هیولاطعمه تلخه شکست براش مونده باشه.مادروپدری که فرزندمعلول داریدباورکنیداون دنیاشمابایدپاسخ گوی دل فرزندتون باشیدبایدجواب گوی اشکای که وقتی شنیده عشقش بایکی دیگه ازدواج کرده باشیدپس چه بهترکه به جای اینکه اون دنیاجواب گوی این قصه باشیدبه خودبیایدوفرزندمعلولتون وباورکنیدوبدونیداون هم حق زندگی داره وبه جای ندیده گرفتن این حق کمکش کنیدتابه حقی که پیامبره خداهم برای به جاآوردنش تائکیدکردن برسه وباداشتن همسربه زندگی خودادامه بده.
سلام پاوه

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد