با پیگیری های هزارماسوله:

خاکبرداری زمین اهدایی بە دو خواهر نیازمند در روستای نوریاب پاوه آغاز شد

سرویس: اجتماعیکد خبر: 298716|22:24 - 1399/06/17
نسخه چاپی
خاکبرداری زمین اهدایی بە دو خواهر نیازمند در روستای نوریاب پاوه آغاز شد
پس از انتشار گزارشی مبنی بر نیاز به ساخت و ساز مجدد منزل مسکونی دو خواهر در روستای نوریاب پاوه و کمکهای مردم عزیزمان به این خانواده امروز خاکبرداری زمین اهدایی بە این دو خواهر نیازمند در روستای نوریاب پاوه آغاز شد.

به گزارشهزار ماسوله، پس از انتشار گزارشی مبنی بر نیاز به ساخت و ساز مجدد منزل مسکونی دو خواهر در روستای نوریاب پاوه و کمکهای مردم عزیزمان به این خانواده امروز خاکبرداری زمین اهدایی بە این دو خواهر نیازمند در روستای نوریاب پاوه آغاز شد.

 

با هەزاران سپاس خداوند منان و با حضور چند نفر از معتمدین بزرگوار، امروز خاکبرداری زمین اهدایی برای دو خواهر نیازمند بە اتمام رسید و با استعانت از خداوند منان و همراهی برادران و خواهران خیر ،مراحل بعدی کار شامل : فنداسیون و ساخت و ساز آغاز میگردد.

 

وظیفەی خود میدانیم کە از تمامی خیرین بزرگوار کە تاکنون ما را همراهی نمودەاند تشکر وافر بنماییم و از همەی خوانندگان این گزارش نیز انتظار داریم کە با سخاوت و نوعدوستی ما را تا ساخت کامل و اهدای  واحد مسکونی بە این دو خواهر عزیز حمایت بنمایند.

 

قابل عرض است کە امروز دو خواهر عزیزی کە واحد مسکونی را برای آنها میسازیم، بە محل خاکبرداری تشریف آوردند و با چای و شیرینی از عزیزان حاضر پذیرایی نمودە و با امید بە حمایت بیش از پیش مردم، برای همەی خیرێن دعای خیر نمودە و خواهان تداوم همکاری و همراهی همەی دلسوزان جامعە بودند.

 

ضمننا تا عصر روز دوشنبە حدود ٦۸ میلیون تومان پول بە شمارە کارت واریز شدە کە با توجە بە براورد حدود ۲۰۰ میڵیون تومان برای ساخت این واحد، از همەی خیرین عزیز انتظار داریم کە کمکهای خود را بە شمارە کارت زیر بە نام  هاومالی و برایەتی نوریاب واریز بنمایند

 

6037 9975 9920 4956

انجمن هاومالی و برایەتی نوریاب
۱۷ی شهریورماە ۱۳۹۹

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد