نگاهی به حل معضل ترافیک شهرپاوه وراهکار شهرهای جهان که میتوان ازآن استفاده نمود

سرویس: اجتماعیکد خبر: 297406|00:14 - 1397/02/08
نسخه چاپی
نگاهی به حل معضل ترافیک شهرپاوه وراهکار شهرهای جهان که میتوان ازآن استفاده نمود

به گزارشهزار ماسوله، 

مکن زعرصه شکایت که طرق ادب براحتی نرسیدآن که زحمتی نکشید این روزها معضل ترافیک درهمه شهرهابه دغدغه مردم ومقاومت تبدیل شده وسیاست های جدیدی برای حل این مشکل در دستورکارمسئولان قرارگرفته است برنامه ریزان شهری وسیاست گذاران سرتاسر جهان درحال بررسی راههایی هستندکه بتوانندبه وسیله آنهادرشهرهافضای بیشتری را برای عابران پیداکنند واز اتلاف وقت وانرژی شهروندان بکاهدودرعوض زندگی آسوده تر وسالم برای آنها به ارمغان بیاورند تاجامعه سالم تری داشته باشند این موج درچند شهرمهم جهان کلید خورده است . شهر اسلو :اوایل ماه میلادی جاری تردد انواع خودروهادرمرکزشهراسلو تا سال 2019ممنوع اعلام شد.قرارشده دراین شهرکه پایتخت کشورنروژاست ،35مایل از مسیرهایی که مختص خودروها بودند،به مسیردوچرخه تبدیل شوند.علاوه براین سرمایه گذاری هنگفتی دربخش حمل ونقل عمومی انجام شده است شهرمادرید :دربرنامه جدیدی که شهرمادرید به اجرا گذارده است ،ورودخودرو به محدوده 500هکتاری مرکز شهرتا سال 2020ممنوع شده است وبرنامه ریزان شهری مشغول طرحی مجدد24خیابان شلوغ این شهرهستندتا آنهارابه جای رانندگی ،برای پیاده روی مناسب سازکنند.این بخشی ازطرحی است که هدفش کاهش استفاده روزانه خودروهای شخصی است تانسبت افرادمالک خودروبه افرادی که هر رزوزاز خودروهایشان استفاده می کنندکاهش یابدورقم 29درصد به 23درصد برسد.رانندگانی که ازقوانین جدیدسرپیچی کنندبا جریمه 100دلاری روبه رو خواهندشد.علاوه براین مقررشده است خودروهایی که آلایندگی بیشتری دارند،پول بیشتربابت پارک خودرو بپردازند چنگدوائو:مردمی که درشهرچنگدائوی چین زندگی می کنند قادرخواهندبودپیاده ظرف حداکثر15دقیقه به هرجای شهرکه میخواهندبروند.دومعمارمشهورایالت شیکاگوی آمریکا به نام های ادریان اسمیتوگوردن جیل طرحی مدرن رابرای این شهرچینی ارائه کرده اندکه با اجرای آن،پیاده روی درآن شهربه مراتب آسانتراز رانندگی درآن خواهد بود.درطرح آنهاخیابانهای شهرچنان طراحی شده اندکه افرادمی توانندپای پیاده ظرف 15دقیقه به هرجای شهر که میخواهند برسند . هامبورگ :درشهر هامبورگ تدابیری اندیشده شده است که تا رانندگان ترجیح دهندوسیله خودرا درجایی پارک کنددوبدون آن خودرا به مقصد برسانند.اساس طرح جدید شهر هامبورگ آلمان ،ۀبراین پایه است که پیاده روی ودوچرخه سواری ،به نوع قالب حمل ونقل این شهرتبدیل شود.روش هامبورگ درکاهش ترافیک این است که این طرح جدید،ظرف دودهه آینده فقط پیاده ودوچرخه سواران حق ورودبه این شهررا خواهند داشت کپنهاگ: هم اکنون بیش از نیمی ازجمعیت شهرهرروز با دوچرخه به سرکار می روند.این شهر این روند مثبت را مدیون تعیین مناطق ترددفقط پیاده ها در دهه 1960است .این شهرپایتخت دانمارک است هم اکنون بیش از200 مایل مسیرمخصوص دوچرخه داردوکمترین درصد مالکیت خودرو را درمیان شهرهای اروپایی به خود اختصاص داده است هدف نهای برنامه ریزی شهرکپنهاگ این است که یک بزرگراه مختص دوچرخه ها افتتاح شودکه به همه مناطق حومه این شهرراه داشته باشد نخستن مسیراز28مسیربرنامه ریزی شده دراین طرح درسال 2014افتتاح شدومسیر دیگر تاسال 2018 افتتاح خواهد شد پاریس:این شهر قصد دارد تردد خودروهادرمرکزشهربه طور کامل ممنوع اعلام کند علاوه براین افرادی که خارج شهر زندگی می کنند در روزهای تعطیلات آخره هفته با خودروهای شخصی حق ورود به این شهررا نخواهند داشت نیویورک :درنیویورک آمریکا مناطق مجاز برای ترددخودروها محدوترمی شود.امادرعوض تعدادنواحی مختص پیاده ها افزایش می یابد ودرکنارآن ،دسترسی به دوچرخه ،مترو واتوبوس بیشترمی شود . بابررسی طرحهای چند شهر جهان به وضوح پیداست چگونه برای رفع ترافیک ازچه ابزارهایی برای آرام سازی ترافیک انجام می دهند وهمه کشورهای به سمت استفاده از دوچرخه وپیاده رو مداری حرکت می کنند .از روز تصویب طرح ترافیک واجرایی شدن آن نظرهای متفاوتی درمورد این طرح چه مخالف چه موافق شنیدیم ولی خیلی از کسانی که انتقاد داشتن به دید فردی نگاه میکردند. این طرح یکی از طرحهای خوبی بود که هرچندبرای اجرایی کردن طرح نکات منفی آن بزگ نمایی کرد ومی گیرد کار راسخت می کند. چون راضی کردن وتغییر نگرش یک جامعه بسیارسخت است آن هم جامعه ایی که وابستگی زیادی به فرهنگ ماشین سواری پیدا کرده است را تغییرداد .این راهکار می تواند بارترافیکی بخصوص درمرکزشهر وخیابان های اصلی را آرامتر نمایداما مشکلاتی زیادی دامن گیر طرح گردید که که میتوانست بارعایت این نکات که به ان اشاره میکنیم بهترعملیاتی میشد. 1.شروع طرح باید به صورت آزمایشی به مدت یک هفته انجام میشد تامعایب ومشکلات آن مورد بررسی قرار می گرفت2. مدت زمانی که برای طرح انتخاب گردید بسیار زمان کمی است چون تا عادی سازی طرح باید زمانی بیشتری اعمال وتصویب میگردید 3. راهنمایی ورانندگی درطرح ترافیک باید بیشتر منظم تر ونظارت بیشتری درخیابان محدوده ترافیک اعمال میکرد 4. اطلاع رسانی خیلی ضعیف بود وبه تشریح محاسن آن پرداخته نشده بود که مردم بدانند وبخصوص کسبه وبازاریان شهر اصلا واقف به طرح ترافیک شهر نبودند 5.شهرداری درحمل ونقل عمومی بسیار ضعیف عمل نمود وباید نقاطی داخلی شهر وحومه و روستاهای که بیشترین مسافرراکه برای خرید به داخلوکارهای اداری وارده طرح ترافیکی می شدندراپوشش وبهتر بهتری بدهند6.اعضای شورای شهر میتوانستند نقش مثبتی دراین طرح ایفا میکردند وباوهماهنگی ارگانهای دولتی وآموزش وپرورش انجمن های فرهنگی وسمن های شهر ورزشکاران به صورت نمادین از دوچرخه وتاکسی یا پیاده روی درمحدوده طرح صورت میگرفت بسیارتاثیر گذار بود . ولی ما باید باور کنیم که همیشه وقتی بخواهیم طرح جدیدی در شهر پیاده شود با کاستی ها واعتراضاتی درآن بوجود می آید .وقتی به این چندشهرجهان نگاه میکنیم اگر یکی از این راهکارها که خیلی سخت گیرانه تراز طرح ترافیکی شهر پاوه می باشد چه اتفاقی می افتاد .باید قبول کنیم برای حل مشکل ترافیک شهربایدهمتی جدی داشته باشیم همه ما به شخصه میدانیم که معضل ترافیک بسیارجدی است که به اقتصاد شهری ،اتلاف وقت بخصوص در رفت وآمدها.مواقعی بلایای طبیعی وانتقال بیمار به بیمارستان ،خستگی وتنش های روانی شهروندان،ضربه زدن به هویت شهر. را بوجود می آورد که مهترین چالش های شرایط محیطی شهر می باشند .دراین میان اعتراض کسبه شهر بسیار مشهود بود واین درجای خود سوال است طرح ترافیک یک نکته مثبت آن عبور مرور امنیت وراحتی شهروندان برای خرید دارد . ولی اعتراض بازاریان بدرپی داشت وآیا واقعا بازاریان شهر از روزهای قبل راضی بودند؟آیا شهروندان ازپاوه خرید میکردند وبه شهرهای اطراف نمی رفتند ؟آیا مردم باماشین شخصی خرید می آیند ؟پس آیا شهرپاوه دچار رکود اقتصادی آن چیست ؟آیا یکی از معضلات ترافیک شهر به رکود اقتصادی بازارپاوه برنمی گردد؟ برای خارج شدن ازاین رکود اقصادی بازاریان باید کمی دراوایل طرح ترافیک سعه صبر وخود را بالا ببرند.وباهمکاری و تشویق مردم به امدن به بازار با حمل و نقل عمومی وپیاده رو مداری درصف اول قرارگیرند .وبحثی دیگری که این روزها می شود طرحهایی برای ایجاد معابربرای ماشین واتصال خیابانها وکوچه برای رفع ترافیک بسیار خطرناک می باشد با ایجاد این راهکارهای که قبلا درشهرهای مثل تهران انجام گرفت نه تنها مشکلی حل نگردید بلکه به ماشین ها اضافه گردید وشهر شلوغ تر از قبل شدوهیچ تغییردرکمترکردن ترافیک شهرنکرد. نکته مهمی که هویت اصلی شهرکه به شبکه های معابرخاص آن ازجهت توپوگرافی وطبقاتی بودن راهها است که به هزارماسوله نام گذاری شده است ازاین جهت هرگونه تغییر دراین ویژگی هویتی به ضرر شهر خواهد بود. ما باید بدانیم شهرپاوه جای عبور ومروردر داخل شهرنیست اگربخواهیم معضل ترافیک شهر راحل کنیم باید ازحمل ونقل عمومی دوچرخه وفرهنگ پیاده رو مداری را درپیش بگیریم جزاین هیچ راهکاری وجود ندارد چون تمامی راهکارها هم هزینه برداروکاملا موقت هستندوبرای این کار باید سیاست شهرداری وشورای ترافیک وارگانهای ذیربط بر پایه پیاده رو مداری ودوچرخه وحمل و نقل عمومی باشد .وطرحهای خوبی دراین موضوع که شهرهای جهان انجام داده اند ازآن استفاده کرد.برای این که بتوانیم این طرحها اجرایی گردد نیازهست که زیرساخت های شهر درست گرددند . بعضی از وظایف آن به عهدی شهرداری وشورای شهر برمی گردد. 1.تعیین خط برای عبور ومروردوچرخه سواری وتاکید بر ساخت واستاندارسازی پیاده روها 2.آموزش وتشویق شهروندان برای فرهنگ سازی پیاده رو مداری و دوچرخه سواری 3.تشکیل کارگروه تخصصی برای تجهیز حمل ونقل عمومی به تمامی نقاط شهر وروستاهای اطراف باسرمایه گذاری بخش خصوصی 4.ترمیم واستاندارسازی پلکانهای داخل شهر که ارتباط بین معابروهمچنین مبلمان شهری 5.تخصیص وتامین مالی از طریق خیرین وشهروندان جهت کمک به انجام پروژها که خود یکی از وظایف ماست وثوابی کمترازساخت مسجد ندارد که ائمه جمعه وعلما وفرهیختگان می توانند در آن بیشتر کمک نمایند 6.استفاده از تابلوهای تبلیغاتی واطلاع رسانی وبرگزاری سمینارهای علمی وفرهنگی درمورده فرهنگ حمل ونقل وترافیک برای تشویق شهروندان 7.ایجاد بازارهای درنقاط حومه ومحله های شهر وتقسیم بازار برای لوازم ضروری مردم 8.الگوبرداری از شهرهای مختلف ترافیکی موفق درنحوی طراحی پارکینگها ومعابرشهری 9.همکاری آموزش و پرورش درآموزش دانش آموزان دراین میان بسیار مهم میباشد 10.مصوبات شواری شهر برای ترافیک شهری باید در اولویت شهرداری قرار گیرد . ودرپایان تمام اینها با همکاری وهمدلی شهروندان ایجاد می گردد تا مردم نخواهند .این شرایط بحرانی تر خواهدشد مردم وشهرداری وشورای شهر کمی بیشتربا دید بازتر به مشکلات شهرنگاه کنندشهرپاوه پتانسیل جهانی شدن را دارد ومی توانیم الگوی شهرهای کوچک جهان شویم چون پتانسیلهای خوبی درشهروجود دارد .ازلحا فرهنگی .بافت شهری .طبیعیت ونوع توپوگرافی منطقه که در دنیا کم نظیر می باشد به امید شهری بدون ترافیک برای شهروندان که این یک حق شهروندی است فردین رحیمی کارشناس ارشد شهرسازی

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد