آخرین اخبار

3. ارديبهشت 1397 - 17:49   |   کد مطلب: 297388
ضروری است برنامه ریزی جامع وکاملی برای توسعه پایدارروستایی انجام شودتوسعه گردشگری روستایی ،به عنوان یک بخش ارزشمندورشدیابنده درزمینه رهیافت اقتصادی مطرح است

به گزارش هزار ماسوله، مناطق روستایی باتوجه به قابلیت های موجودمی توانند مهم ترین نقش را در توسعه پایدار داشته باشند،ازاین روضروری است برنامه ریزی جامع وکاملی برای توسعه پایدارروستایی انجام شودتوسعه گردشگری روستایی ،به عنوان یک بخش ارزشمندورشدیابنده درزمینه رهیافت اقتصادی مطرح است ودرسرمایه گذاری باتوجه به دسترس بودن منابع وپایین بودن قیمت هاوکوچک بودن طرح ها درمقایسه بادیگرطرح های گردشگری ،خطرها وهزینه های کمتری دارد.

 

ازطرفی دیگرمی توان ازتبدیل روستاها به نواحی فقیرنشین جلوگیری کردزیراروستاها شرایط اقلیمی متنوع وقابلیت های بالقوه فراوانی جهت جذب گردشگردارند.

 

درنهایت می توان گردشگری روستایی رابه عنوان یک کاتالیزور جهت نجات ودرمان مشکلات روستاییان معرفی کرد.

 

روستای نسمه پاوه باتوجه به داشتن زمینه های مناسب جهت گسترش گردشگری نیازمنداجرای طرح های گردشگری مناسب بوده تابتواند فرصت هاوامکاناتی رابویژه برای اشتغال ودرآمداهالی روستافراهم آورد.

 

سابق حسيني عضو كارگروه گردشگري موسسه عالي جهاد دانشگاهي كرمانشاه

دیدگاه شما